Comunicación

Comunicació a proveïdors

Ilmex ha apostat des de l’inici de la seva activitat per la qualitat dels productes i serveis que ofereix, per la protecció del medi ambient i per la protecció de la seguretat i salut laboral del seu personal, dels seus visitants i dels empleats d’empreses concurrents.

En aquest sentit, Ilmex manté un sistema de gestió l’abast del qual és:

El disseny i producció de motius lluminosos. La instal·lació, vigilància i desinstal·lació d’enllumenats artístics provisionals.

I els certificats atorgats per AENOR dels quals són els següents:

2002/0820/ER/01 segons UNE-EN ISO 9001:2015
2002/0820/GA/01 segons UNE-EN ISO 14001:2015
2002/0820/SST/01 segons OHSAS 18001:2007

Aquesta informació de la nostra gestió es troba publicada en panells informatius a les nostres instal·lacions, que podeu conèixer i que aportarem a petició:

Política del sistema de gestió

Seguiment de l’acompliment (compliment de requisits de qualitat de productes i/o
serveis) de col·laboradors i proveïdors

Acompliment ambiental de la nostra organització
Aspectes ambientals i impactes associats, de les nostres activitats, productes i serveis, des d’una perspectiva de cicle de vida, considerant tant els que podem controlar com aquells en els que puguem influir.

Amb la finalitat de donar compliment al sistema integrat de gestió, es comunica que en l’avaluació dels nostres proveïdors es tindran en compte aspectes relacionats amb la qualitat dels productes subministrats conforme a la legislació vigent i el compliment de terminis, així com el seu compromís de gestió ambiental, i la seguretat i salut dels seus treballadors.

Així mateix, Ilmex té a disposició de les parts interessades que ho sol·licitin, informació sobre els aspectes indicats.