Calidad

Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT A LA FEINA

GRUPO ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. està implicada amb la gestió de la qualitat, el respecte cap al medi ambient i la seguretat i salut laborals en tots els seus processos, productes, activitats i serveis.
El compromís d’augmentar la satisfacció del client mitjançant el compliment dels seus requisits, la prevenció i eliminació dels riscs laborals, així com la protecció del Medi Ambient en totes les actuacions que desenvolupa GRUPO ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. són els pilars que integren i inspiren la seva Política de Gestió, a més d’identificar les necessitats i expectatives de les parts interessades per assegurar la millora continua.

La Direcció de GRUPO ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A., amb l’adopció d’aquesta Política, manifesta el compromís de:

1. Complir amb tots els requisits del Sistema de Gestió de Qualitat, Ambiental i Seguretat i Salut en el Treball. Aquest ferm compromís s’estén al compliment de la legislació ambiental vigent, de prevenció de riscs després de la seva identificació i avaluació, sigui a l’àmbit ambiental o el laboral, i altres requisits als quals l’organització pugui subscriure’s i normes establertes pels nostres clients.
2. Integrar la prevenció de la contaminació, dels riscs laborals i la protecció del medi ambient en la Gestió de l’Empresa.
3. Potenciar la sensibilització de la importància estratègica del Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut a la Feina, assegurant la seva millora contínua, com a element clau de la competitivitat i garantia de futur de l’empresa.
4. Prevenir la contaminació del medi ambient, mitjançant la realització de pràctiques que no afavoreixin aquesta contaminació, així com informar els nostres clients de propostes de dissenys que siguin més respectuoses amb el seu entorn.
5. Avaluar per anticipat les repercussions potencials sobre la seguretat i la salut de les persones i el Medi Ambient de totes les noves activitats i processos, i adoptar les mesures preventives requerides.
6. Adoptar mesures per eliminar i, quan no sigui possible, prevenir els riscs a qualsevol nivell, incloent-hi els laborals i els ambientals; mitjançant la implantació de les mesures de millora corresponents i tenint en compte tots aquells aspectes necessaris per garantir la salut i seguretat de les persones a la feina i la protecció del Medi Ambient.
7. Implementar i mantenir els processos necessaris per a la participació i consulta dels treballadors i dels seus representants, en decisions relatives a la gestió de la Seguretat i Salut a la Feina, de manera que es creen mecanismes transparents i efectius que promoguin l’assoliment dels resultats esperats del sistema.
8. Definir, revisar i actualitzar de forma sistemàtica i periòdica el compliment d’aquesta política, i dels objectius i metes de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball associats a ella, com a mitjà per assolir la millora contínua del Sistema de Gestió Integrada.
9. Mantenir la coherència amb altres polítiques de l’organització a la vegada que es té cura, en la mesura del possible, del seu caràcter unitari i integrador.
10. Involucrar les diferents unitats funcionals i parts interessades en la seva elaboració i ser revisada periòdicament per la direcció.
11. Arribar de manera directa i personalitzada a tots els membres de l’organització i adequadament explicada.

Tot això ens permetrà assegurar el futur de la nostra empresa, promoguda per la qualitat, la productivitat, el respecte cap al medi ambient i la seguretat i salut laboral.
La direcció de GRUPO ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A es responsabilitza del fet que existeixin els medis tècnics i humans necessaris, dins de les possibilitats econòmiques de l’organització, per aconseguir que tot el personal de l’organització i qualsevol entitat interessada conegui, entengui i posi en pràctica els compromisos enunciats en aquesta política.
A Puente Genil, juny de 2023

MIGUEL MARIANO JIMENEZ JIMENEZ
CEO

COMUNICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT AMBIENTAL A PARTS INTERESSADES
Com a conseqüència de la política del sistema de gestió integrat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball, i dins de l’àmbit mediambiental, GRUPO ILUMINACIONES XIMENEZ S.A.:
– Disposa d’una sistemàtica implantada per a l’actualització de la Legislació Ambiental aplicable i la identificació dels requisits que són aplicables a les seves activitats.
– Avalua periòdicament els aspectes ambientals des d’una perspectiva del cicle de vida i identifica quins dels aspectes resulten de major significat.
– Realitza un control operacional adequat dels aspectes ambientals identificats.
– Té establerts i implantats els procediments d’actuació pertinents davant possibles emergències ambientals.

Així mateix, GRUPO ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. té a disposició de les parts interessades que ho sol·licitin, informació sobre els aspectes indicats i sobre l’acompliment ambiental.

Alberto del Rey Barba
DIRECTOR DE QUALITAT I MEDI AMBIENT